راهکارهای ترکینگ (کالا و افراد)

راهکارهای ترکینگ (کالا و افراد)


در سيستمهاي توليدي، قابليت از آن در چرخه عمر و گردش اشاره دارد. قابليت رديابي در توليد يك موضوع عمومي و مستقل 4 رديابي به رهگيري يك محصول يا انباشتهاي از نوع محصول و فرآيند توليد است. ضرورت شناسايي محصولات و دستيابي به اطلاعات آنها به منظور شناخت محصولات سالم و با کيفيت و مراجع عرضه کننده و تشخيص آنها از محصولات بيکيفيت و تقلبي باعث شده که امروزه قابليت رديابي بهعنوان يك الزام از سوي دولتها و رکن اساسي سيستمهاي کيفيت است.