ثبت در خواست خدمات در محل (اعزام سرویسکار)

ثبت در خواست خدمات در محل (اعزام سرویسکار)

قوانین و مقررات خدمات در محل 

  • ورودی سرویس تا یک ساعت 200 هزار تومان و هر ساعت اضافه مبلغ 180 هزار تومان می باشد.
  • برای فواصل بیشتر از شعاع 3 کیلومتر از مجموعه هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.